Wednesday, September 16, 2009

Apa Hamu Uwath By T.M.Jayarathne

Apa Hamu Uwath By T.M.Jayarathne


http://www.sendspace.com/file/jlj89r

Sunday, September 13, 2009

Song - Mudu Lawane - Swarnalatha Kaweeshwara


Wednesday, September 9, 2009

Puthune Me Ahaganna By Sujatha Attanayaka

Àêºëï¾à  ïŠ ¡Íª¾à¾ Àêºëï¾à ...
Àêºëï¾à  ïŠ ¡Íª¾à¾ Àêºëï¾à
Äâ ïÀå'¨åïÈà Í¿ ÄåÄå ¨èÆê
¨ºåÉ ïŠ ¡Íª¾à¾ Àêºëï¾
Àêºëï¾à  ïŠ ¡Íª¾à¾
 
Àê¾àŽ ¨í¶êɨ ¨æÎïÆà
ÌæÎÈèÍè¾è ï°åà¶êÉ¨à ¤¾à¾å
ÈÌà̾ Ìè¾àó ¨èÆåÈå
ïÀå' Àêºå ¾æïÈŒÉå ï¼¾à¾å
ÍèÍæïÆÄ ¼Ę́à¼å
ïÄåÇ ÌìǾ ÉæÌą̀à ÉæÌàÌå
¡æÎ ï¼åÈ ªâ­å ÀèÖÈå
ÉæÍè ɺëÇ ªÈªÈå ÂæÌàÌå
ïÈå¨ë Ìæ¶ Ìêέ¨à ÍÄÈå ïÍåàªå
ªÌàÄêÈà ï¼¼Çå ¡æ¼ Íæõ¾å..
Àêºëï¾à  ïŠ ¡Íª¾à¾ Àêºëï¾à ...
 
¡ŠÄÆà ¡ÀàÀÆà ï¼¾à¾å
ͺà ï¼ÆàÆï¾ ï¼ÆàÆï¾ ¨èÆÈå
®ê ¨ëÇæÈàÈå ¢ÅÈå
ÄÍ ÍÆàïÆ¾à —ÈåÀ ó¾à¾å
ï¨åÆà ¨å諸à ÌæÀó¨ ÂȾå
ïŠ Äêõ ºë¾à ïÈåà勤 ïÈå¨à¨å
Ìêó Àêºå ¼å諭 ͹¾å
ïŠ ÄÉïªà ¼Çæ ó¨ ¼æ¨à¨å
Íèº ¤¾êÑÈå ¡¾ê¨ŠÀåïɾà
ÉæÍè "ß ¡ÍÌ´ ¡æ¼ªºàºå...
ÀåÆå ÍèÇæ ïÀÇ Éåïª ¼úõ¾å
ɾÄÈà ÀèÀèÈå ¾æ´êÉå
¢¾àÀÌê ¡ŠÄÆà ¡ÀàÀÆà ®ê…´Æà
Ìºë¾à ¨Èà戴Éåõ ÌêÍï¼..
Àêºëï¾à  ïŠ ¡Íª¾à¾ Àêºëï¾à ...
 
 
 
 

Tuesday, September 8, 2009

Wasanawan Wasanaave By Nanda Malani

Éå̾åɾà Éå̾åïŒ
§ï‰ ¼ú—Ī Éå̾åïŒ
ÌêÉĮ́à ÄÈà ÀèïÀàÉå
§ï‰ ïÈåà¨Æ
ÀæºëŠ ¨ëÌêľà
ÀèÀé ÌêÉ¿ú¾à ÀèïÚÉå

¡Íè•ïŒ¾Š §ï‰ ïÈåà¨Æ
óÇÌàÑ Äå Íè¿ú¾à¾Š
Ìèºè¾à ÌèÀ諭 §ï‰ Àå Æêª
̼å Ìæ¾Ìé Íè¿ú¾à¾Š..
§ï¾à Íó¾å ªºà •¾èÌà¨Ä
ºëÈè¾à Äå ïÈåÉ ¼¨è¾à¾Š
§ï‰ ïÌï¾ÍÌ Éêɼ Äå ȼ
Éå̾åɨè Ì躾ྊ...

Monday, September 7, 2009

Soya Pilisaranak by Sunil Edirisinghe

ïÌåÆå ÀèÎèÌǸ¨à ïÈå—¾à Äå ï¾åÈæ ͌ÍǸ¨à
Ãïɾà ÃÉïÆà Àºå ¡åïÆ• Íè•Æï¾à
§ï‰ Äêó ɼ¾¨à...
 
Soya Pilisaranak by Sunil Edirisinghe
You can use the following link to retrieve this song
http://www.sendspace.com/file/br3jhf

Wednesday, September 2, 2009

Sondura mata Samuden By D. D. Gunasena

ïÌåóÇ Ä´ ÌÄê ï¼¾à ÌÄêï¼¾à
¡çº Çï… ÌÇæ ÀÌ ïÀÇȾྴ
Äå ƾÉå ¡¼ ¤¼ç̾è¾à
 
Sondura mata Samuden By D. D. Gunasena
You can use the following link to download this song.

Perada Maha Re By Nanda Malani

ïÀǼå ÄÍ Ü
Äå ÌèÍèÈæÈà ¤ÇĶïÈà
ÄêÍê¾ ïÍåÉå諭 ÎïÌå—¾à ÉæÎÀê¾
§ï —¶åÀºà ᄎè¾à ªÈåªèÆ
¨óΨ ¨æÈÈ¨à ¢ºèÖïÉÈå..
¤ÇÍèÌ ºæÉ× —Æõ¾ ¨óÈè¾à
§Âïªà Ìê¾Çæºà ÀæºëĨ ªè¾è ¡æº
Ì¼å ¼æïɾàユ
¦à ªè¾àï¾¾à....
§ÂÍ´ ïÀŠ¨È
ÆêªÆ ¾èÄï¨å´
ïɾàÑƾྴ ¼ÉÌ À敾 ¡æº
ÌÄåÉ ï¼¾àÄ´ ïÌï¾ïÍÌèºè¾à.....
 
Perada Maha Re By Nanda Malani  (2.5MB)
You can use the following link to Download this Song

http://www.sendspace.com/file/xpbweu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...