Friday, October 30, 2009

Pinibara Malak By Victor Rathnayaka

Àè¾èÂÇ ÄȨà Éïª ªïÄ ÀèÀê¾ê ¾ïªà
ïÍ´ªèƺà É涴ľà¼úÇƨ Ìè¼å¼úïÆ
¡Äº¨ ¨Ç¾àï¾Àå ¾ê ¦¾ºëÇå
ïÄïÍ Äâ ¢¾à¾Éå
 
Ìè¼å¼úïÆà ¾ÀêÇæ ̺ë¾à ÇæÉ´ ¾êï‰ ÉÌ­ïÉÈå
ï¾åïƨ ïÉÌè¾à ¾ê "È誾ྴ ÌæÇïÌà—
¡ïºà ¨åÌèÀ¾Š ¡ÇæïÄåÌŠ ¾êï‰ ¼çÌ´ ÀåÑ
¾ïª ÀÖÌàÌ•¾à ¢¿ú¾à  ¡ï¾à ÛÉ﴾ྠ¦Àå..
 
Ìè¼å¼úïÆ —ÌèºëÇæ Äæ¼ Ì萾 —´¼ú º¾èÑÈå
¡õºà ÀïÍà ïɾ ÄêÍê¾ê ᄎ´ ÍÄê .
ªïŠ Ü Àåï¾ ÇÍïÌà 戴 ¨º ïªåõÑ ÆåÑ
Íèïºà ïÌåà¼úÌèïƾà Íè¿ú¾à ¡ï¾à Íèº ï¼¾à¾ ¦Àå..
 
 
Pinibara Malak By Victor Rathnayaka
Download Link
http://www.sendspace.com/file/btwx55

Dawasak Thiyevi By Milton Mallawarachchi

¼ÉÌ¨à ºèïÆ— ïɾà Éê¾ê §Â Äå
¾æɺºà Ä꾪æï̾å
¨ßÎ¨à ºèïÆÑ Äå έ ¦¼úï¾
§ï‰ ¾•¾à ªÈ¾å
¾´êïÉ¾à ¨¶Èå ÄÈ —Ìè¨È —ÈïÌà
ÉǼ¨à ¾æººà Ä´ §Â Àè´êÀç ¼ÉïÌà
ÉÈàĺà Éê¾å Äå ¡ÌǸ ïÀŠ ÀèÆïÌà
Ä´ºåÄ ï¾å¼æï¾à
ïÄå¾É Éê¾åï¼åà ¡À ï¼ï¼¾å´ ÀèòïÆà...
 
Íè¾ï;Éå §Â Äå ͹¾å ¼ÉïÌà
¾æÎïɾÉå §Â §Íê Íå ÇÌ ÀÍïÌà
§Â´ºà ÈÂåÑ ¼Ę́à Ä´ Éåïªà
Ä´ºåÄ ï¾å¼æï¾à
ïÄå¾É Éê¾åï¼åà ¡À ï¼ï¼¾å´ ÀèòïÆà...


Dawasak Thiyevi By Milton Mallawarachchi
You can use the following link to Download this song.

http://www.sendspace.com/file/4uxujg

Wasanthaye Aga By Edward Jayakody

É̾àºïÆ ¡ª ÍÄêïÉÄê ïÌåóÖÆ
ÈÉæÈè ºÈåɨ —ÌêÈ ¨ëÌêŠ Äº
¡Í辺 諭 ïÀÇ ï¾å¨é ¨»å ¡Ìå
¡õºè¾à ÌêÌêĨà 諭 ïɾàÑ ÆÄê
Îå Ì¿ ¾æ諭å ïÍåÇåïŒ..
ªèÄ¾à ¾èɾྴ Õ—ºïÆ
ÆÈè 屮ú¾¼
¢¶ ÌæÈï̾àï¾à
ï¾å¼¾èŠ ¦Æ ¡À
ï¾åÑ ÀÄå
ÀèÆÉÇ Äæ¾ ÆÄê
ïÆåó¾à ïªÉå..
ï¼åǪëõ ÍæǪÄê ¡Àè ï¼Íï¿à
Íè¾ïÍÄê ïÀÇ ¡À Àæºí ïÈïÌà
¨èÌèïɨë ï¾å¼¨è¾ ¾è͹ ÛïÆà
º¾èïÉÄê ïÄåïÍåº¨à ¡ïÀà ïÈåïŒ....
 

Wasanthaye Aga By Edward Jayakody
Download Link

http://www.sendspace.com/file/772luu

Thursday, October 1, 2009

Mage Surathal Duwa By Maxwell Mendis

Mage_Surathal_Duwa.zip (1 MB),
 
Mage Surathal Duwa By Maxwell Mendis
You can use the following link to retrieve this song.

http://www.sendspace.com/file/0f9otc

Dileepa Podi Puthu By Clarence Wijewardana

 


Dileepa_Podi_Puthu.zip (3 MB),

Dileepa Podi Puthu By Clarence Wijewardana
You can use the following link to retrieve this song.

http://www.sendspace.com/file/6mwvst

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...