Wednesday, August 26, 2009

@@@ Tharuda Nidana By Nanda Malani @@@

ºÇæ¼ ¾è¼¾ ÄÍÛ ¾è¼• Äͼ ¾è¼ú ¾ç
ĺ¨ ïÀåïº ¨óÈè¾à  ¨´êªç ¨— ¨èÆïŒ ÄÍ Û
 
Àè¾è —ÌèïǾ—´ É´Íå ª¾ê Äæ¾ ï¼ï¾ºè¾à ¨óÎæÈè ªÈ¾ ºÇŠ
ÜÍè Ͷ¾—º Íó¾å ª¾ê Äæ¾ Ü ºë¾à ÆåïŠ Í¶¾ Íæ¶êŠ...
 
ÌêΪ ï¾åïŒ ïŠ ÀåÑ ¦¾àï¾à  ¨ëÆ¨ ÌèÇÑ ïÍȾ ÌêÌêŠ
¡ºë ¡ª ÀÇÑ "Ä´ Éï´¾àï¾à ÌľΠÆêªÆ¨  ÀèÀê¾ê ¨ëÌêŠ....
 
 

Tharuda Nidana By Nanda Malani
Download this song
 

No comments:

Post a Comment

ගීතයට අදාලව ඔබේ හිතට දැනෙන දෙ ලියන්න .

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...