Friday, October 30, 2009

Pinibara Malak By Victor Rathnayaka

Àè¾èÂÇ ÄȨà Éïª ªïÄ ÀèÀê¾ê ¾ïªà
ïÍ´ªèƺà É涴ľà¼úÇƨ Ìè¼å¼úïÆ
¡Äº¨ ¨Ç¾àï¾Àå ¾ê ¦¾ºëÇå
ïÄïÍ Äâ ¢¾à¾Éå
 
Ìè¼å¼úïÆà ¾ÀêÇæ ̺ë¾à ÇæÉ´ ¾êï‰ ÉÌ­ïÉÈå
ï¾åïƨ ïÉÌè¾à ¾ê "È誾ྴ ÌæÇïÌà—
¡ïºà ¨åÌèÀ¾Š ¡ÇæïÄåÌŠ ¾êï‰ ¼çÌ´ ÀåÑ
¾ïª ÀÖÌàÌ•¾à ¢¿ú¾à  ¡ï¾à ÛÉ﴾ྠ¦Àå..
 
Ìè¼å¼úïÆ —ÌèºëÇæ Äæ¼ Ì萾 —´¼ú º¾èÑÈå
¡õºà ÀïÍà ïɾ ÄêÍê¾ê ᄎ´ ÍÄê .
ªïŠ Ü Àåï¾ ÇÍïÌà 戴 ¨º ïªåõÑ ÆåÑ
Íèïºà ïÌåà¼úÌèïƾà Íè¿ú¾à ¡ï¾à Íèº ï¼¾à¾ ¦Àå..
 
 
Pinibara Malak By Victor Rathnayaka
Download Link
http://www.sendspace.com/file/btwx55

No comments:

Post a Comment

ගීතයට අදාලව ඔබේ හිතට දැනෙන දෙ ලියන්න .

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...